....

The solution that makes candidate selection easy

..

La plateforme qui facilite votre sélection de candidats

..

Het platform dat uw selectie van kandidaten vergemakkelijkt

....

banner.jpg
 
Beehire5.png

....

Pre-recorded video interview

..

L’entretien vidéo différé

..

Het vooraf opgenomen video-interview

....

....

Imagine a feature that allows you to automate the first steps of your candidate screening process. This is feasible with Beehire's pre-recorded video interview.

On the one hand, you have a faster, more flexible and more efficient assessment than time-consuming and reductive phone interviews.

On the other hand, your candidates have an exceptional experience which sublimates the simple description of a classic job offer and therefore enhances the attractiveness of your company.‌‌

..

Imaginez une fonctionnalité qui vous permet d’automatiser les étapes de screening et pré-screening de candidats. C’est faisable grâce à l’entretien vidéo différé de Beehire.

D’un côté, vous disposez d’une évaluation plus rapide, plus flexible et plus efficace que des entretiens téléphoniques réducteurs et chronophages.

De l’autre, vos candidats vivent une expérience exceptionnelle qui sublime la simple description d’offre d’emploi classique et valorise dès lors l’attractivité de votre entreprise.‌‌

..

Beeld u een middel in dat u de mogelijkheid biedt om kandidaten automatisch te screenen en pre-screenen. Het is nu mogelijk dankzij het vooraf opgenomen video-interview van Beehire.

Enerzijds kan u kandidaten hiermee sneller, flexibeler en efficiënter beoordelen dan met een tijdrovend telefoongesprek.

Anderzijds is zo’n filmpje voor hen een uitzonderlijke ervaring, die de klassieke jobomschrijving overstijgt en dan ook de aantrekkingskracht van uw onderneming verhoogt.‌‌

....

 
Beehire2.png

....

A collaborative tool

..

Un outil collaboratif

..

Een middel om de krachten te bundelen

....

....

Do you favor team recruitment? It's actually more enriching and unifying. But it can also be complex to implement. You may lose a lot of time between meetings and back and forth about different applications.

Fortunately, Beehire offers you and your employees the ability to share your impressions and assessments in real time. So then, you can agree more quickly on the most relevant applications.‌‌

..

Vous privilégiez le recrutement en équipe ? C’est effectivement plus enrichissant et fédérateur. Mais cela peut aussi s’avérer complexe à mettre en oeuvre. Vous risquez de perdre beaucoup de temps entre les réunions et les va-et-vient pour différentes candidatures.

Heureusement, Beehire offre la possibilité à vous et à vos collaborateurs de partager et échanger simultanément et en temps réel vos impressions et évaluations. Vous vous accordez ainsi plus rapidement sur les candidatures les plus pertinentes.‌‌

..

Rekruteert u liever in teamverband? Dat is inderdaad boeiender en het bevordert de groepsgeest. Maar het kan ook lastig zijn om het in de praktijk te brengen. U loopt het risico tussen de vergaderingen veel tijd te verliezen, en voortdurend heen en weer te moeten lopen voor verschillende sollicitaties.

Gelukkig biedt Beehire u en uw medewerkers de mogelijkheid om uw indrukken en evaluaties gelijktijdig in real time te delen en uit te wisselen. Op die manier geraakt u het sneller eens over wie de beste kandidaten zijn.‌‌

....

 
Beehire6.png

....

Live interview

..

Live interview

..

Live interview

....

....

You may have missed out on the rare gem because of lack of time, scheduling incompatibility, or simply being unable to meet a candidate in-person.

With our professional interface customized to your image, you can now do interviews live and remotely so you do not miss any candidate with great potential.‌‌

..

Il vous est peut-être arrivé de passer à côté de la perle rare faute de temps ou à cause d’une incompatibilité d’agendas ou simplement d’une impossibilité de rencontrer un candidat physiquement.


Grâce à notre interface professionnelle habillée à votre image, vous pouvez désormais faire passer à distance des interviews en live pour ne manquer aucun candidat à fort potentiel.‌‌

..

Misschien is het u al overkomen dat u naast een prima kandidaat greep door tijdsgebrek, omdat de agenda’s niet overeenstemden of gewoon omdat het onmogelijk was om hem of haar persoonlijk te ontmoeten.

Dankzij onze professionele, naar uw maat gesneden interface kunt u voortaan vanop afstand live interviews afnemen, zodat geen enkele geschikte kandidaat aan uw aandacht ontsnapt.‌‌

....

 
Beehire8.png

....

Employer branding

..

Marque employeur

..

Werkgevers-imago

....

....


Attracting the ideal, dynamic and connected candidate is not always easy.

Beehire offers you the opportunity to customize its recruitment platform to the colors, image and values of your company to create a real link with your candidates.

Thanks to this, your company shines on the job market by enjoying a qualitative visibility with a target sensitive to the atmosphere that you convey.

Candidates experience something new by discovering their future work environment, their future colleagues and their compatibility with your values and your teams.

We offer features that allow you to transmit a dynamic and innovative image of your business with ease.‌‌

..

Attirer le candidat idéal, dynamique et connecté n’est pas toujours évident.

Beehire vous offre la possibilité de personnaliser sa plateforme de recrutement aux couleurs et à l’image de votre entreprise et vos valeurs permettant de créer un vrai lien avec vos candidats.

Grâce à cela, votre entreprise rayonne sur le marché de l’emploi en bénéficiant d’une visibilité qualitative auprès d’une cible sensible à l’atmosphère que vous véhiculez. Les candidats vivent une expérience inédite en découvrant leur futur cadre de travail, leurs futurs collègues et leurs compatibilités avec vos valeurs et vos équipes.

Nous offrons des fonctionnalités vous permettant de pouvoir transmettre une image dynamique et innovante de votre entreprise en toute simplicité.‌‌

..

Het binnenhalen van de ideale, dynamische en ‘connected’ kandidaat is niet altijd vanzelfsprekend.

Beehire biedt u de mogelijkheid om het rekruteringsplatform een persoonlijke toets te geven, naar het beeld van uw bedrijf en uw waarden, zodat u een echte band schept met uw kandidaten.

Uw onderneming krijgt daardoor meer uitstraling op de arbeidsmarkt: ze is immers kwalitatief zichtbaar bij een doelgroep die gevoelig is voor de sfeer die u uitstraalt. De kandidaten beleven een unieke ervaring: ze maken kennis met hun toekomstige werkomgeving en collega’s en kunnen zien of ze passen bij uw waarden en uw teams.

Wij stellen u middelen ter beschikking waarmee u op een hoogst eenvoudige manier een dynamisch en vernieuwend beeld geeft van uw bedrijf.‌‌

....

 
 

....

Get a demo

See how Beehire helps you attract the best candidates and make you save time.

..

Demandez une démo

Découvrez comment nous pouvons vous aider à attirer les meilleurs candidats et à vous faire gagnez du temps

..

Vraag een demo

Ontdek hoe wij u kunnen helpen om de beste kandidaten aan te trekken en tijd te winnen.

....

 

....

We help them to recruit and select candidates faster and easily

..

Nous les aidons à recruter et sélectionner leurs candidats plus vite et simplement

..

DEZE BEDRIJVEN HELPEN WIJ OM SNELLER EN EENVOUDIGER HUN KANDIDATEN TE REKRUTEREN EN TE SELECTEREN

....

Démo.png