....

Selecting your candidates with your fingertips.

Find and select your collaborators at lightning speed with Beehire.

..

Sélectionnez vos candidats du bout des doigts.

Trouvez et sélectionnez vos collaborateurs à la vitesse de l’éclair avec Beehire.

..

Selecteer uw kandidaten op afstand.

Selecteer uw kandidaten simpelweg via een video-interview !

....

 
Home.png
 

….

A simple and efficient service

..

Un service simple et efficace

..

Een eenvoudige en efficiënte service

….

 
1.png

....

Questions

Select a template or create your own questionnaire

..

Questions

Sélectionnez un de nos modèles de questionnaire ou créez le vôtre.

..

Vragen

Selecteer een sjabloon of maak uw eigen vragenlijst

….

2.png

....

Publication

Publish your job offer from our platform

..

Publication

Publiez votre offre d’emploi depuis notre plateforme

..

Publicatie

Promoot uw vacatures op ons platform

….

3.png

....

Answers

Collect video and written answers from your candidates

..

Réponses

Collectez les réponses vidéo et écrites de vos candidats

..

Antwoorden

Verzamel video en schriftelijke antwoorden van je kandidaten

….

4.png

....

Assessment

Assess your candidates easily with your team

..

Évaluation

Évaluez les candidats en toute simplicité avec vos collaborateurs

..

Evaluatie

Evalueer uw kandidaten samen met uw team

….

 

….

They talk about us

..

Ils parlent de nous

..

Ze praten over ons

….


Background press.png
 
 

....

Discover your applicants in a new way

..

Découvrez vos candidats d’une nouvelle manière

..

Maak kennis met uw kandidaten op een nieuwe manier

....

 
 
Beehire1.png

....

Evaluate your candidates in an innovative way

Discover your candidates beyond a CV : get to know their personality, motivation, and more in a few clicks thanks to pre-recorded video interviews.

An efficient process

Consult a dozen applications in a few minutes and easily assess whether they match your team expectations and your company’s values.

Gain in flexibility

Assess video applications whenever you want and wherever you are. Collaborate remotely with your team to take better recruitment decisions.

..

Evaluez vos candidats de façon innovante

Découvrez vos candidats au-delà du CV: leur personnalité, leur motivation et bien plus encore en quelques clics grâce à l’entretien vidéo différé.

Un processus rapide et efficace

Consultez en quelques minutes une dizaine de candidatures et évaluez simplement si celles-ci correspondent aux attentes de vos équipes et aux valeurs de votre entreprise.

Gagnez en flexibilité

Consultez les candidatures vidéo quand vous le souhaitez et où que vous soyez. Collaborez à distance avec votre équipe pour prendre vos décisions de recrutement.

..

Beoordeel uw kandidaten via een vernieuwende methode

Bekijk het vooraf opgenomen video-interview en ontdek in een paar klikken wat voor een persoonlijkheid uw kandidaten hebben, wat hun motivatie is en nog veel meer.

Een snel en efficiënt proces

Bekijk in een paar minuten een tiental sollicitaties en oordeel of ze aansluiten bij de verwachtingen van uw teams en de waarden van uw onderneming.

Werk flexibeler

Bekijk de videosollicitaties wanneer u wilt en waar u ook bent. Beslis vanop afstand samen met uw team over de rekrutering van een kandidaat.

....

....

..

..

....

 

....

Digitalize your recruitment easily

..

Digitalisez votre recrutement simplement

..

Digitaliseer uw rekrutering op eenvoudige wijze

....

 
Beehire7.png

....

Save time

The pre-recorded video interview allows you to discover in more detail the information contained in a simple CV. Look at the applications in a few minutes and easily assess whether they meet your expectations.

Get your agenda under control

Do not spend more time calling each candidate who has caught your attention, but let them answer your questions on video and select only the best for an in-person interview.

Collaborate easily

Collaborate remotely with your team and select the best candidates whenever and wherever you want.

..

Gagnez du temps

L’entretien vidéo différé permet de découvrir plus en détail les informations contenues dans un simple CV. Consultez les candidatures en quelques minutes et évaluez aisément si elles correspondent à vos attentes.

Maîtrisez votre agenda

Ne passez plus votre temps à appeler chaque candidat ayant retenu votre attention mais laissez les répondre à vos questions en vidéo et ne sélectionnez que les meilleurs pour un entretien en personne.

Collaborez simplement

Concertez vos équipes à distance et sélectionnez les meilleurs candidats où et quand vous le souhaitez.

..

Win tijd

Het vooraf opgenomen video-interview verschaft meer inzicht in de informatie die in een gewoon cv staat. Bekijk de sollicitaties in een paar minuten en oordeel of ze voldoen aan uw verwachtingen.

Blijf meester over uw agenda

Steek geen tijd meer in het bellen van iedere kandidaat die uw aandacht heeft getrokken. Laat hen uw vragen in een filmpje beantwoorden en nodig alleen de besten uit voor een persoonlijk gesprek.

Werk eenvoudig samen

Overleg met uw teams vanop afstand en selecteer de beste kandidaten waar en wanneer u wilt.

....

....

..

..

....

 

....

Boost your employer branding

..

Dynamisez votre marque employeur

..

Geef uw imago als werkgever een boost

....

 
Beehire8.png

....

Improve your corporate branding

Highlight your company, your teams, your work environment and your values. Introduce your company to your candidates in an innovative way through a unique and engaging experience.

Attract the best candidates

Introduce your company and your job offers beyond a simple description and allow your candidates to discover their future employer and their future work environment in a transparent way.

..

Développez votre marque employeur

Mettez en avant votre entreprise, vos équipes, votre cadre de travail et vos valeurs. Faites découvrir votre entreprise à vos candidats de manière innovante au travers d’une expérience innovante et engageante.

Attirez les meilleurs candidats

Présentez votre entreprise et vos offres au de-là d’une simple description et permettez à vos candidats de découvrir en toute transparence leur futur employeur et leur futur cadre de travail.

..

Vergroot uw bekendheid als werkgever

Richt de schijnwerper op uw onderneming, uw teams, uw werkomgeving en uw waarden. Laat uw kandidaten op een nieuwe manier met uw onderneming kennismaken, via een vernieuwende en stimulerende ervaring.

Trek de beste kandidaten aan

Doe meer dan gewoon uw onderneming voorstellen en beschrijven wat u te bieden heeft. Laat uw kandidaten in alle transparantie kennis maken met hun toekomstige werkgever en werkomgeving.

....

....

..

..

....

 

....

Get a demo

See how Beehire helps you attract the best candidates and makes you save time.

..

Demandez une démo

Découvrez comment nous pouvons vous aider à attirer les meilleurs candidats et à vous faire gagnez du temps

..

Vraag een demo

Ontdek hoe wij u kunnen helpen om de beste kandidaten aan te trekken en tijd te winnen.

....


....

We help them to recruit and select candidates faster and easier

..

Nous les aidons à recruter et sélectionner leurs candidats plus vite et plus simplement

..

DEZE BEDRIJVEN HELPEN WIJ OM SNELLER EN EENVOUDIGER HUN KANDIDATEN TE REKRUTEREN EN TE SELECTEREN

....

 
Démo.png