Gebruiksvoorwaarden

Beehire is een innovatieve rekruteringsoplossing gebouwd door Talentis Group SA die toegankelijk is via www.beehire.com (het “Platform“), en gebruikers een verbeterde sollicitatie-ervaring biedt met onder andere diensten voor uitgestelde en/of live video-interviews.

Deze oplossing maakt het volgende mogelijk:

Voor klanten van Talentis Group (de “Rekruteerder(s)”): een aanwervingscampagne lanceren op het Platform, kandidaten uitnodigen voor een ontmoeting in het kader van deze campagne op het Platform en kandidaten selecteren op basis van video-interviews die op het Platform worden gehouden;

Voor kandidaten die toegang hebben tot het Platform (de “Kandida(a)t(en)”): om zich gratis via video voor te stellen aan Rekruteerders op het Platform als onderdeel van een rekruteringscampagne en om één of meerdere video-interviews te hebben met de Rekruteerder, en eventueel andere beoordelingsstappen te ondernemen.

Beehire is een oplossing van Talentis Group SA (“Talentis Group”), een Belgisch bedrijf met maatschappelijke zetel aan de Terhulpsesteenweg 150, 1170 Watermaal-Bosvoorde, België, geregistreerd bij het Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0652.951.045.

ARTIKEL 1. Toepassingsgebied

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle relaties tussen Talentis Group en de Kandidaten.

1.2 Elk gebruik van het Platform impliceert dat de Kandidaat deze op het Platform gepubliceerde Algemene Voorwaarden heeft gelezen, aanvaard en zal naleven. De verklaring van erkenning en aanvaarding wordt door de Kandidaat gevalideerd door middel van een elektronische bevestiging bij het laden van het Platform.

1.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door Talentis Group, wordt geen enkele afwijking van deze Algemene Voorwaarden aanvaard. Alle clausules die niet het voorwerp uitmaakten van een vrijstelling, blijven onverminderd van kracht. Deze Kandidaatsvoorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten afgesloten met Talentis Group.

ARTIKEL 2. Beschikbaarheid, identificatie, beveiliging

2.1. De Kandidaat zal Talentis Group onmiddellijk op de hoogte brengen van elk probleem met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van het Platform.

2.2. Om veiligheids- en/of onderhoudsredenen kan Talentis Group op elk moment:

  • platformdiensten opschorten of onderbreken,
  • de toegangsprocedure, de login, toegang tot de login en beveiligingsmaatregelen wijzigen.

ARTIKEL 3. Diensten en servicevoorwaarden

3.1. Toegang tot het Platform is mogelijk via een rechtstreekse uitnodiging van een Rekruteerder (e-mail met een link naar het Platform die rechtstreeks naar het email adres van de Kandidaat wordt gestuurd), of via publieke links (link naar het Platform gepubliceerd door de Rekruteerder die voor iedereen toegankelijk is).

3.2. De Kandidaat zal het Platform uitsluitend gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

3.3. Het gebruik van het Platform kan het gebruik van cookies vereisen.

ARTIKEL 4. Toezeggingen van de Kandidaat

4.1. De Kandidaat die deelneemt aan een aanwervingscampagne op het Platform verklaart de natuurlijke persoon te zijn die daartoe door de Rekruteerder is uitgenodigd.

4.2. De Kandidaat zal de verschillende vragen van de Rekruteerder zo eerlijk mogelijk beantwoorden.

4.3. Elke Kandidaat onthoudt zich ervan de inhoud van de vragenlijst waarop hij of zij heeft geantwoord aan een derde, en in het bijzonder aan een andere Kandidaat, bekend te maken. Hij of zij verbindt zich ertoe de grootst mogelijke vertrouwelijkheid te betrachten met betrekking tot het rekruteringsproces zelf.

4.4. Bij deelname aan een wervingscampagne neemt de Kandidaat een gepaste houding aan voor een interview. De Kandidaat zal zich onthouden van elke handeling of daad die in strijd zou zijn met de wet of goede zeden. Als dit niet lukt, behoudt Talentis Group zich het recht voor om te weigeren de vragenlijst en video’s van de Kandidaat naar de Rekruteerder(s) te sturen.

4.5. De Kandidaat zal zich ook onthouden van beledigende, misleidende, discriminerende of lasterlijke opmerkingen en van elke persoonlijke implicatie van een derde partij of een andere Kandidaat. Talentis Group kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van dergelijke opmerkingen op het Platform of op enig ander medium (e-mail, papier, telefoon, enz.).

4.6. Talentis Group behoudt zich het recht voor om bij overtreding van de wet de betreffende video’s en/of vragenlijsten over te maken aan de bevoegde autoriteit.

4.7. De Kandidaat zal het Platform niet gebruiken voor schadelijke doeleinden door het opzettelijk aanbrengen van virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of andere opzettelijk of technologisch schadelijke elementen in het systeem. De Kandidaat mag niet proberen toegang te krijgen tot de servers waarop het Platform is opgeslagen of enige server, computer of database die is verbonden met het Platform zonder daartoe geautoriseerd te zijn.

ARTIKEL 5. Aansprakelijkheid

5.1. Talentis Group biedt een dienst waarmee Kandidaten en Rekruteerders die het Platform gebruiken video’s kunnen opnemen voor aanwervingsdoeleinden. Talentis Group komt niet tussen in de beslissing om aan te werven. Talentis Group wijst elke verantwoordelijkheid af voor het succes van een rekrutering of een sollicitatie. Talentis Groep wijst elke aansprakelijkheid af voor enig nadeel, verlies of schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik of oneigenlijk gebruik van het Platform (inclusief verlies van kansen om een baan te vinden, verlies van inkomen, enz.).

5.2. Talentis Group voert geen voorafgaande selectie uit bij de keuze van Rekruteerders en controleert de inhoud van de rekruteringscampagnes (enquêtes, enz.) niet. Talentis Group wijst elke aansprakelijkheid af voor ongepast gedrag of ongepaste inhoud van een Rekruteerder.

5.3. Talentis Group wijst elke aansprakelijkheid af voor het gebruik dat de Rekruteerder maakt van de informatie die hem door de Kandidaat(en) ter beschikking wordt gesteld via het Platform.

5.4. Talentis Group wijst elke aansprakelijkheid af in geval van overmacht, toevallige gebeurtenissen of elke gebeurtenis buiten haar controle, zoals een Kandidaat die handelt op een manier die in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden, arbeidsconflicten, oorlog, rellen, brand, natuurrampen, falen of uitval van apparatuur, transport- of communicatiemiddelen, meteorologische problemen, ernstige ziekte of onverwacht overlijden van personeel, in het geval dat deze vertraging veroorzaken of voorkomen dat het Platform beschikbaar is. Talentis Group wordt verondersteld zich in een van deze uitzonderingssituaties te bevinden. Hij hoeft de onvoorspelbaarheid of onweerstaanbaarheid van de gebeurtenis, noch zijn onvermogen om zijn verplichtingen na te komen, niet te bewijzen. Tenzij wettelijk vereist, is Talentis Group niet verplicht om de schade te vergoeden die voortvloeit uit een geval van overmacht, ongeacht de aard van de schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, voorzienbaar of onvoorzienbaar. Talentis Group zal de Kandidaat zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van het bestaan van een geval van overmacht.

5.5. Talentis Group kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade of gevolgschade, noch voor de gevolgen van de vertraging of afwijking, ongeacht de oorzaak.

ARTIKEL 6. Vertrouwelijkheid en gegevensbeschermingsbeleid

6.1. Talentis Group verzamelt persoonsgegevens die worden meegedeeld door gebruikers die op het Platform zijn geregistreerd. Talentis Group verzamelt en verwerkt onder meer de volgende persoonsgegevens. Uitdrukkelijk vermelde gegevens: door de Kandidaat uitdrukkelijk vermelde gegevens zoals onder meer naam (voor- en achternaam), postadres, telefoonnummer (waaronder gsm-nummer), kantoornummer, faxnummer, e-mailadres en geboortedatum. Automatisch verzamelde gegevens: automatisch verzamelde gegevens zoals het IP-adres van de Kandidaat, het type browser en besturingssysteem van zijn/haar computer en andere automatisch gegenereerde informatie met betrekking tot het bezoek aan de website.

6.2. Talentis Group streeft er redelijkerwijs naar om de vertrouwelijkheid en back-up van alle persoonsgegevens die het verwerkt te respecteren en om ervoor te zorgen dat alle verwerkingen van persoonsgegevens worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en goede praktijken op het gebied van privacybeheer. Door u te registreren op het Platform, accepteert u en stemt u ermee in dat Talentis Group deze persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en meedeelt aan Rekruteerders op de manier zoals aangegeven in dit artikel.

6.3. De verwerkingsverantwoordelijke is Talentis Group SA (“Talentis Group”), een Belgische vennootschap met maatschappelijke zetel te Chaussée de la Hulp 150, 1170 Watermaal-Bosvoorde, geregistreerd bij het Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0652.951.045. Binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving heeft de Kandidaat te allen tijde het recht om de hem betreffende persoonsgegevens te raadplegen, te corrigeren, te verzoeken om verwijdering, zich te verzetten tegen de verwerking of de beperking van de verwerking ervan te vragen en er een kopie van te verkrijgen. De Kandidaat heeft ook het recht op overdraagbaarheid van zijn gegevens.

U kunt deze rechten kosteloos uitoefenen. Daarnaast kunt u ons altijd vragen om uw persoonsgegevens – die u bij het aanmaken van uw account moest verstrekken – bij te werken, aan te passen en/of te verifiëren.

Meer informatie over uw rechten vindt u op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna de “GVO”) via de volgende links: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection_nl en “https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger”.

Een Kandidaat kan zijn rechten met betrekking tot zijn eigen persoonsgegevens uitoefenen of een klacht indienen door contact op te nemen met de Rekruteerder die verantwoordelijk is voor de verwerking, of een verzoek sturen naar Talentis op het volgende adres: contact@beehire.com. Talentis Group zal alle inkomende verzoeken zorgvuldig beoordelen en alle geldige verzoeken binnen 28 dagen verwerken, volgens de hieronder beschreven standaardprocedures.

Om een snelle reactie van Talentis Group op uw verzoek of klacht te vergemakkelijken, nodigen wij u uit om het volgende te verstrekken:

  • een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek;
  • bewijs van uw identiteit; en
  • als u namens een andere persoon solliciteert (bijvoorbeeld als wettelijke vertegenwoordiger, familielid of vriend), een bewijs van uw recht om voor deze persoon op te treden, namelijk een volmacht.

Uw verzoek kan per e-mail of post worden verzonden naar de volgende contactgegevens:

E-mail: contact@beehire.com

Adres: Talentis Group NV, ter attentie van de directie, Terhulpsesteenweg 150, 1170 Watermaal-Bosvoorde

Indien nodig kan de Kandidaat een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Telefoon: +32 (0)2 274 48 00, Fax: +32 (0)2 274 48 35, E-mail: commissie@privacycommission.be

6.4. Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden: de goede werking van de websites van de Talentis Group, de overdracht van Kandidaatgegevens, video’s en vragenlijsten verzonden naar de Rekruteerder(s) die verantwoordelijk zijn voor de rekruteringscampagne waarvoor de Kandidaat heeft gesolliciteerd, de sollicitatie van de contracten gesloten tussen Talentis Group en de Rekruteerders en de doeleinden beschreven in artikel 6.5 hieronder.

6.5. Talentis Group kan uw persoonsgegevens bekendmaken aan de volgende derde partijen: de Rekruteerder(s) die verantwoordelijk zijn voor de rekruteringscampagne waarop de Kandidaat heeft gesolliciteerd, toezichthouders en wetshandhavers; advocaten; accountants; externe dienstverleners en adviseurs, waaronder aanbieders van webhosting en lidmaatschapsportalen; elke agent of onderaannemer die optreedt namens Talentis Group voor de organisatie van Talentis Group-activiteiten. Talentis Group kan uw persoonsgegevens ook bekendmaken aan de hierboven vermelde derden in de volgende gevallen: voor zover Talentis Group hiertoe wettelijk verplicht is; in het kader van een (eventuele) gerechtelijke procedure; om de rechten van Talentis Group vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; om dergelijke informatie namens Talentis Group te verwerken; voor derden om diensten te verlenen aan of namens Talentis Group; voor de overname door een derde van het geheel of een deel van Talentis Group en/of het geheel of een deel van de activiteiten van Talentis Group; als u uw toestemming heeft gegeven; voor noodhersteldoeleinden, ook in het geval van een datalek. Talentis Group kan ook geconsolideerde statistieken verstrekken aan gerenommeerde derde partijen met betrekking tot zijn geregistreerde gebruikers, verkoop, handelsstructuren en informatie. Deze statistieken bevatten echter geen persoonsgegevens.

6.6 Talentis Group is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de handelingen van derden die websites van derden beheren, al dan niet gelinkt aan het Platform of ongeacht of u via het Platform bent doorverwezen naar deze websites.

6.7. Talentis Group verbindt zich ertoe redelijke voorzorgsmaatregelen van fysieke, technologische en/of organisatorische aard te nemen om (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, evenals (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Talentis Group, de controles die zij uitvoert en de acties die zij in dit kader onderneemt, kan een onfeilbaar veiligheidsniveau niet gegarandeerd worden. Geen enkele methode van overdracht of verzending via internet, noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat Talentis Group in deze context geen absolute veiligheid kan garanderen.

Ten slotte hangt de veiligheid van uw account ook af van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord om toegang te krijgen tot het “Beehire”-platform. Talentis Group zal je nooit om uw wachtwoord vragen, dus bent u niet verplicht om het zelf mee te delen. Wanneer u uw paswoord toch aan een derde heeft meegedeeld, zal deze via uw paswoord toegang krijgen tot uw account en uw persoonsgegevens. In dit geval neemt u zelf de verantwoordelijkheid voor de acties die worden veroorzaakt door het gebruik dat van uw account wordt gemaakt. Talentis raadt u dan ook ten zeerste aan om, wanneer u merkt dat iemand toegang heeft verkregen tot uw account, onmiddellijk uw wachtwoord te wijzigen en contact met ons op te nemen.

6.8. Talentis Group zal alle persoonlijke gegevens die Talentis Group niet langer nodig heeft voor redelijke zakelijke of juridische doeleinden, verwijderen of anonimiseren. Persoonlijke gegevens zullen worden verwijderd uit de elektronische, handmatige en andere bestandssystemen van Talentis Group in overeenstemming met de interne procedures en/of andere overeenkomsten van Talentis Group.

6.9. Behalve wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Talentis Group uw persoonsgegevens slechts voor de periode die nodig is om de in hierboven vermelde punt 6.3 doelstellingen te bereiken en te vervullen.

Talentis Group beëindigt de verwerking van uw persoonsgegevens ten vroegste op één van de volgende twee data: binnen 24 maanden na het einde van het betrokken rekruteringsproces of bij het verstrijken van de licentie van de Rekruteerder die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De Rekruteerder kan de Kandidaat vragen om akkoord te gaan met aanvullende voorwaarden als onderdeel van hun applicatie op het “Beehire”-platform, die een andere bewaarperiode kunnen bevatten, in welk geval de bewaarperiode van de aanvullende voorwaarden van de Rekruteerder voorrang heeft op de periode die in dit document wordt beschreven.

6.10. Talentis Group bewaart alle persoonsgegevens die het heeft verzameld zowel in-house als op cloudservers op de volgende locaties:

# Naam Hoofdkwartier Land (indien geëxporteerd buiten de EU) Gegevensverwerking
1.
Amazon Web Services EMEA SARL
38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
Verzamelen, opnemen, bewaren, wissen
2.
Hetzner Online GmbH
Industriestraße 25, 91710 Gunzenhausen, Duitsland
Verzamelen, opnemen, bewaren, wissen

6.11. Talentis Group gebruikt cookies om de bezochte pagina’s te identificeren. Dit stelt ons in staat om het verkeer op webpagina’s te analyseren en ons Platform te verbeteren om het aan te passen aan de behoeften/verzoeken van Rekruteerders en Kandidaten. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor statistische analyse en de gegevens worden vervolgens uit het systeem verwijderd. We informeren u dat u zich kunt verzetten tegen de registratie van deze “cookies” door de instellingen te wijzigen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot één van onze platforms.

6.12. Talentis Group is gemachtigd om deze bepaling bij te werken door een nieuwe versie op de Website te uploaden. Het loont u dus om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop deze gebruiksvoorwaarden worden weergegeven te raadplegen, om er zeker van te zijn dat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

De laatste volledige versie zal altijd beschikbaar zijn via deze link: https://www.beehire.com/nl/algemene-voorwaarden-kandidaten/

ARTIKEL 7. Intellectuele eigendom

7.1. De Kandidaat erkent uitdrukkelijk dat de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de naam, alle overgedragen informatie, alle afbeeldingen, alle mededelingen en/of enige andere uiting met betrekking tot het Platform, het exclusieve eigendom blijven van Talentis Group, de Rekruteerders of andere rechthebbenden. Intellectuele eigendomsrechten omvatten octrooien, merkrechten, auteursrechten, ontwerpen en modellen en andere intellectuele eigendomsrechten zoals technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

7.2. Niets in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, noch enige handeling van het kopiëren en/of downloaden van informatie, kan worden beschouwd als een gedeeltelijke of volledige overdracht van de intellectuele eigendom van Talentis Group aan een derde of aan de Kandidaat. De Kandidaat zal geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Talentis Group. Het is de Kandidaat toegestaan zijn eigen gegevens of informatie specifiek voor hem te kopiëren of te downloaden, op voorwaarde dat hij geen enkele beperking van auteursrecht of aansprakelijkheidsclausule of enige andere bepaling wijzigt.

7.3. Kandidaten blijven eigenaar van hun sollicitatiedocumenten en video’s. De Kandidaat machtigt Talentis Group om de documenten en video’s op te slaan en toegang te verlenen tot de documenten en tot de Rekruteerder(s) verantwoordelijk voor de rekruteringscampagne in het kader waarvan de Kandidaat heeft gesolliciteerd. Via het contactformulier dat beschikbaar is op het Platform, kan de Kandidaat verzoeken om verwijdering van zijn documenten en video’s.

ARTIKEL 8. Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

8.1. Talentis Group kan deze gebruiksvoorwaarden en het Platform op elk moment wijzigen en zal de Kandidaat op het Platform op de hoogte stellen van deze wijzigingen. Deze wijzigingen zijn van toepassing zodra ze op het Platform zijn gepubliceerd. Het gebruik van het Platform door de Kandidaat na publicatie van de wijziging van de Gebruiksvoorwaarden houdt de aanvaarding in van deze gewijzigde versie van de Algemene Gebruiksvoorwaarden door de Kandidaat. De Kandidaat wordt verzocht de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

ARTIKEL 9. Beslechting van geschillen

9.1. In geval van een conflict met betrekking tot de interpretatie en/of uitvoering van de Algemene Gebruiksvoorwaarden, dient de Kandidaat zo snel mogelijk contact op te nemen met één van de vertegenwoordigers van Talentis Group (zie rubriek ‘contact’ op het Platform). Talentis Group zal haar uiterste best doen om de problemen, klachten en vaststellingen van de Kandidaat op een constructieve manier op te lossen.

9.2. Indien Talentis Group en de Kandidaat na een periode van twee maanden niet tot overeenstemming kunnen komen, zullen zij het geschil voorleggen aan de gewone rechtbanken. Enkel de gerechtelijke rechtbanken van Brussel zijn bevoegd, voor zover dit wettelijk mogelijk is. Deze rechtbanken zijn exclusief bevoegd voor alle vragen, conflicten en geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering of beëindiging van het contract tussen de Partijen. De voertaal voor geschillen is Frans.

9.3. Alle vragen, conflicten en geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering of beëindiging van het contract tussen de partijen worden uitsluitend beheerst en geïnterpreteerd door het Belgisch recht. Geen enkel ander recht van verhaal of regeling van wetsconflicten (Belgisch, buitenlands of internationaal) zal leiden tot de toepassing van het recht van een ander rechtsgebied.

ARTIKEL 10. Diverse bepalingen

10.1. De bepalingen in elk van de artikelen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn onafhankelijk van elkaar afdwingbaar en de geldigheid van de Algemene Voorwaarden wordt niet aangetast als één van de clausules nietig is. Als een van deze bepalingen ongeldig is, maar geldig zou worden als een deel van de bepaling zou worden geschrapt, zal de betreffende bepaling van toepassing worden gemaakt met de wijzigingen die nodig zijn om deze geldig te maken.