Algemene Voorwaarden Kandidaten

Uw vertrouwen in ons is de belangrijkste waarde van TALENTIS (hierna “Talentis”, “wij” of “ons bedrijf” genoemd). Uw privacy is voor ons dan ook van het allergrootste belang. Dit Privacybeleid (hierna te noemen het “Beleid”) is onder meer van toepassing op (i) onze website http://www.beehire.com (hierna te noemen de “Website”) en (ii) alle (zakelijke) relaties tussen Talentis en haar klanten, prospects en zakenpartners, en alle andere personen met wie wij een relatie kunnen hebben.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verwerkt door Talentis, dat optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking, en dekt alle gegevensverwerkingen waarvoor Talentis verantwoordelijk is, met uitzondering van de persoonsgegevens van “Kandidaten”, waarvan de verwerking door Talentis onderworpen is aan een specifiek beleid…

Dit handvest bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Talentis verzamelt, alsmede over de wijze waarop Talentis deze persoonsgegevens verwerkt.

Talentis wenst te benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Europese Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (Algemene Verordening Gegevensbescherming die in werking is getreden op 25 mei 2018 – de “GDPR”) en (ii) de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Dit handvest bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Talentis verzamelt, alsook over de manier waarop Talentis deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de Website, het aanvragen van onze diensten en in het algemeen het communiceren met Talentis impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van het verstrekken van uw persoonsgegevens of “opt-in” deelname) van dit Beleid en daarmee van de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Soorten van persoonsgegevens

Talentis kan de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

-Laatse naam;

-Voornaam;

-Email adres;

-Telefoonnummer (vast of mobiel) ;

-IP adres;

-Alle persoonsgegevens die in het vrije veld van het op de Website beschikbare contactformulier staan;

-Alle persoonsgegevens die vrijwillig aan Talentis zijn verstrekt (bijv. tijdens correspondentie).

Talentis verzamelt ook automatisch anonieme informatie over uw gebruik van de Website door middel van cookies. Talentis registreert bijvoorbeeld automatisch welke onderdelen van de Website u bezoekt, welke webbrowser u gebruikt, welke website u bezocht toen u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u op basis van deze gegevens niet identificeren, maar zij stellen Talentis wel in staat statistieken op te stellen over het gebruik van de Website. Daarom houdt het surfen op de Talentis-website in dat u instemt met het gebruik van bepaalde cookies. Meer informatie hierover vindt u in ons cookiebeleid.

Hoe persoonlijke gegevens worden verzameld

Deze persoonsgegevens worden verzameld in het kader van

-het bezoeken van de Talentis website via cookies;

-de registratie van uw persoonsgegevens via het contactformulier op de Talentis-website;

-Het uitwisselen van visitekaartjes;

-Samenwerking met Talentis;

-Correspondentie met Talentis (e-mail, telefoon, of elk ander middel van correspondentie).

De persoonsgegevens die door Talentis worden verzameld, worden dus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is een voorwaarde om van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken (bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot een demoversie van onze applicatie). U wordt meegedeeld welke gegevens verplicht en welke facultatief zijn.

Gebruik van persoonsgegevens

Talentis kan uw persoonsgegevens gebruiken voor de doeleinden die zijn opgesomd in Bijlage 1 van dit beleid.

In het algemeen zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken indien u met dat gebruik hebt ingestemd of indien dat gebruik is gebaseerd op een van de wettelijke gronden:

-Het nastreven van onze legitieme belangen;

-Het sluiten, onderhandelen en uitvoeren van een contract tussen ons en u;

-Om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

-Het behoud van het algemeen belang.

Bekendmaking van persoonsgegevens aan derden

Talentis zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, behalve wanneer dit noodzakelijk is voor de levering van de producten en/of diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

-analyses van het publiek van onze Website;

-Computer opslag;

-Overeenstemming met de wettelijke verplichtingen van Talentis.

In dit kader kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan onze webmaster, onze softwareleveranciers, onze cloudpartner, onze verzekeringsmaatschappij, alsmede aan diverse dienstverleners waarvan Talentis gebruik kan maken in het kader van de verlening van haar diensten.

In alle gevallen waarin het noodzakelijk is dat Talentis uw persoonsgegevens aan derden verstrekt, is de betrokken derde verplicht uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit beleid.

Niettegenstaande het voorgaande kan Talentis, zonder uw toestemming, uw persoonsgegevens bekendmaken:

-aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Talentis hiertoe wettelijk verplicht is of in verband met gerechtelijke procedures of toekomstige gerechtelijke procedures en (ii) om onze rechten veilig te stellen en te verdedigen;

-Wanneer Talentis of vrijwel al haar activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens – die Talentis heeft verzameld – één van de overgedragen activa zullen zijn.

Grensoverschrijdende verwerking van persoonsgegevens

In principe zullen wij uw persoonsgegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) brengen.

Opslag van persoonsgegevens

Tenzij een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) bij wet of (ii) om te voldoen aan een andere wettelijke verplichting, bewaart Talentis uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die nodig is om de doeleinden zoals beschreven in het Handvest, onder het kopje “gebruik van persoonsgegevens”, te verwezenlijken en te vervullen.

Talentis bewaart alle persoonsgegevens die het heeft verzameld in zijn papieren dossiers die intern bij de onderneming worden bewaard, op zijn interne computerservers en -software en op een cloud server die zich in de Europese Unie bevindt.

Bijlage 2: bewaartermijnen per categorie verwerking.

Uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw privé-leven

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u de volgende rechten:

-recht op toegang tot uw persoonsgegevens;

-recht om uw persoonsgegevens te rectificeren, aan te vullen of bij te werken;

-In bepaalde omstandigheden, het recht om uw persoonsgegevens te wissen (“recht om te worden vergeten”) (in dit verband specificeert Talentis dat bepaalde diensten niet langer toegankelijk zullen zijn of niet langer kunnen worden verleend indien u bepaalde persoonsgegevens wist of laat wissen);

-recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

-recht op de overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens;

-recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u uw privacyrechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met contact@beehire.com.

U kunt deze rechten kosteloos uitoefenen. Bovendien kunt u ons altijd vragen om uw persoonlijke gegevens – die u bij het aanmaken van uw account moest verstrekken – bij te werken, te wijzigen en/of te verifiëren.

U kunt meer informatie over uw rechten vinden op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit (hierna “de gegevensbeschermingsautoriteit” genoemd) via de volgende links: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en en “https://www.autoriteprotectiondonnees.be/”.

Bescherming van persoonsgegevens

Talentis verbindt zich ertoe redelijke voorzorgsmaatregelen van fysieke, technologische en/of organisatorische aard te nemen om (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) het verlies, het misbruik of de wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Ondanks het beveiligingsbeleid, de controles en de maatregelen van Talentis kan geen onfeilbaar beveiligingsniveau worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of transmissie via het internet, noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat Talentis in dit opzicht geen absolute veiligheid kan garanderen.

Bijwerking van het handvest

Talentis heeft het recht om dit Beleid bij te werken door een nieuwe versie op de Website te uploaden. In dit verband is het met name raadzaam om regelmatig de Website en de desbetreffende pagina waarop het Handvest staat te raadplegen, om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

De laatste versie zal altijd beschikbaar zijn via deze link.

Andere websites

De Website kan hyperlinks bevatten naar andere websites, zoals de Facebook-pagina of het Linkedin-profiel van Talentis. Wanneer u op een van deze links klikt, kunt u worden doorgestuurd naar een andere website of internetbron die informatie over u kan verzamelen via cookies of andere technologieën. Talentis is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor, of heeft geen controle over deze andere websites of bronnen of hun verzameling, gebruik en distributie van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacybeleid van die andere websites en internetbronnen te controleren om na te gaan of zij handelen in overeenstemming met de privacywetgeving.

Contact Talentis

Als u vragen hebt over dit beleid of over de manier waarop Talentis uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kunt u contact met ons opnemen:

-per e-mail: contact@beehire.com

-of

-per post: Talentis, Terhulpensteenweg, 150 – 1170 Brussel

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop Talentis uw vragen of opmerkingen heeft behandeld, of indien u klachten heeft over de manier waarop Talentis uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (de “DPA”), door de volgende link te bezoeken: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Wat verwachten we van jou?

Van onze kant verwachten wij dat u ervoor zorgt dat de informatie die u ons verstrekt relevant en actueel is. U moet ons ook onverwijld op de hoogte brengen van elke belangrijke wijziging in uw omstandigheden. Indien u ons informatie moet verstrekken over een derde partij, raden wij u aan ervoor te zorgen dat de derde partij u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Aanhangsel 1 – Doeleinden van het gebruik van persoonsgegevens

Talentis kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

1. Het ontvangen en verwerken van vragen die via het contactformulier of op een andere manier zijn gesteld:

Een online contactformulier is beschikbaar op onze Website. U hebt ook de mogelijkheid om telefonisch of via een van onze medewerkers rechtstreeks contact met ons op te nemen. Om aan uw verzoeken te voldoen (verzoeken om informatie, registratieverzoeken, enz.) zullen wij sommige van uw persoonsgegevens verwerken.

Deze verwerking is gebaseerd op ons rechtmatig belang.

2. Verzameling van persoonsgegevens uit professionele sociale netwerken

In het kader van haar activiteiten kan Talentis uw persoonsgegevens verzamelen via professionele sociale netwerken. Deze gegevens worden door u ingevoerd en openbaar gemaakt, Talentis heeft geen toegang tot niet-openbare gegevens met betrekking tot uw hierboven genoemde account(s). Talentis gebruikt deze persoonsgegevens om een aanwervingsdatabank op te bouwen. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze verwerking is enerzijds gebaseerd op ons rechtmatig belang, en anderzijds op uw toestemming in geval van doorgifte van uw persoonsgegevens aan potentiële aanwervers.

3. Optimalisering van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website – cookies:

Wanneer u de Website gebruikt, vragen wij u om in te stemmen met het gebruik van cookies. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens voor dit doel is uw toestemming.

Klik hier voor meer informatie over cookies.

Deze verwerking kan gebaseerd zijn op rechtmatige belangen of op uw toestemming.

4. Opzetten van mailinglijsten:

Als onderdeel van de verschillende diensten die wij aanbieden, bouwen wij een databank van contacten op. In dit verband kunnen uw persoonsgegevens in een databank worden verzameld.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens voor dit doel is ons rechtmatig belang of uw toestemming, afhankelijk van de aard van de aan u te zenden communicatie.

5. Naleving van wetten en voorschriften:

Wij zien toe op de naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving. In dit verband zullen wij, indien nodig, sommige van uw persoonsgegevens verwerken.

Deze verwerking is gebaseerd op het nakomen van een wettelijke verplichting.

6. Bescherming van onze rechten:

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om onze rechten te beschermen, onder meer in verband met de verdediging of bescherming van wettelijke rechten en belangen, gerechtelijke procedures, de behandeling van claims of geschillen, in geval van bedrijfsreorganisaties of andere fusies of overnames. Wij zullen ze gebruiken op basis van onze rechtmatige belangen.

Bijlage 2: bewaartermijn per doelcategorie

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS GrondslaG MAXIMALE HOUDBAARHEID (TENZIJ ANDERS VERMELD)
Ontvangst en verwerking van vragen die via het contactformulier of op een andere wijze zijn gesteld.
Gewettigd belang
Aanbeveling: 2 jaar na het laatste contact met de kandidaat
Persoonsgegevens verzameld via professionele sociale netwerken
Gewettigd belang
Aanbeveling: 2 jaar na het laatste contact met de kandidaat
Optimalisering van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website - cookies
Gewettigd belang of toestemming
Aanbeveling: 13 maanden na het laatste bezoek van de gebruiker aan de Website
Het opstellen van mailinglijsten
Gewettigd belang of toestemming
- Indien geen toestemming: 4 weken (bv. 4 weken na de opleiding in het geval van een verzoek tot inschrijving voor een opleiding per e-mail);
- Indien toestemming: 2 jaar na het laatste contact met de kandidaat
Naleving van wetten en voorschriften
Wettelijke verplichting
- Sociale documenten: 5 jaar vanaf de dag volgend op het einde van het contract tussen de betrokkene en Talentis;
- Belastingdocumenten: 7 jaar vanaf 1 januari van het jaar volgend op het belastbaar tijdperk
Bescherming van onze rechten
Gewettigd belang
Zolang de rechtszaak/procedure/geschil loopt, en tot 10 jaar daarna.