Algemene Verkoopvoorwaarden

Beehire is een originele oplossing voor personeelsrekrutering gebaseerd op een platform, toegankelijk via het adres www.beehire.com (het ‘Platform‘), dat de gebruikers diensten aanbiedt in de vorm van opgenomen en/of live videogesprekken.

Deze oplossing biedt de volgende voordelen :

 • voor rekruteerders, klanten van Talentis (de ‘Klant(en)‘) : zij kunnen op het Platform een rekruteringscampagne starten, kandidaten uitnodigen zich in het kader van deze campagne op het Platform te presenteren en een selectie van kandidaten maken op basis van de op het Platform gerealiseerde videogesprekken;
 • voor kandidaten die op het Platform inloggen (de ‘Kandida(a)t(en)‘) : zij kunnen zich in het kader van een rekruteringscampagne gratis voorstellen in een video op het Platform en een of meerdere videogesprekken voeren met de rekruteerder.

De oplossing Beehire is eigendom van Talentis Group NV (‘Talentis‘), een Belgische onderneming met maatschappelijke zetel te Terhulpsesteenweg 150, 1170 Watermaal-Bosvoorde, België, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0652.951.045.

1. Opponeerbaarheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden regelen en maken integraal deel uit van de contractuele relaties tussen Talentis en de Klant. Door de offerte van Talentis te aanvaarden erkent de Klant uitdrukkelijk er kennis van te hebben genomen en ze te aanvaarden.

1.2 De Klant erkent uitdrukkelijk de voorrang van deze Algemene voorwaarden op alle andere algemene voorwaarden waaronder ook zijn voorwaarden.

1.3 Elke afwijking van deze Algemene Voorwaarden is slechts mogelijk met het voorafgaande schriftelijke akkoord van Talentis door middel van bijzondere voorwaarden.

1.4 Het feit dat Talentis geen gebruik maakt van een bepaalde clausule van deze Algemene Voorwaarden mag niet worden geïnterpreteerd als zou Talentis er afstand van doen zich hierop te beroepen.

1.5 De nietigheid, afwijking of niet-opponeerbaarheid van een of meerdere clausules van deze Algemene Voorwaarden, met name als gevolg van dwingende wettelijke bepalingen of in toepassing van punt 1.3., doen geen afbreuk aan de toepassing van de andere clausules van deze Algemene Voorwaarden. Talentis en de Klant verbinden zich ertoe de betwiste clausule(s) te vervangen door een of meerdere andere die dezelfde functie(s) vervullen.

2. Offerte En Aanvaarding

2.1 De door Talentis geformuleerde offertes zijn slechts bindend voor de in de offerte vermelde duur, gedurende een periode van 15 dagen vanaf de uitgifte ervan.

2.2 Alle door Talentis uitgevoerde opdrachten en overeenkomsten worden geacht te worden uitgevoerd op de zetel van Talentis.

2.3 De mededeling van de door de Klant tegengetekende offerte geldt als aanvaarding ervan. Overigens kan elke uiting van de aanvaarding door de Klant zelfs op basis van een omstandig stilzwijgen of uiterlijke tekenen hem of haar binden. Talentis behoudt zich echter het recht voor elke andere aanvaarding te weigeren dan degene die blijkt uit de door de Klant gedateerde en voor akkoord ondertekende aanvaarding van de offerte.

2.4 Alle catalogi, brochures, prijslijsten en diverse aan de Klant verstrekte inlichtingen vormen geen offertes en worden zonder enige verbintenis vanwege Talentis meegedeeld.

2.5 De Klant zal het Platform enkel gebruiken voor commerciële en niet voor persoonlijke doeleinden.

3. Uitvoering Van De Rekruteringscampagne

3.1 De termijnen voor de uitvoering van een rekruteringscampagne worden slechts ter informatie gegeven. Een vertraging kan in geen geval aanleiding geven tot de toekenning van enige vorm van schadeloosstelling.

3.2 Bij een abnormale vertraging die te wijten is aan Talentis, doet de Klant afstand van alle andere rechten dan het recht om het contract een maand na ingebrekestelling per aangetekende brief met ontvangstbewijs die door Talentis onbeantwoord is gebleven op te zeggen, zonder enige vorm van schadeloosstelling.

4. Betalingen

4.1 Alle in de offertes opgegeven prijzen zijn prijzen zonder btw.

4.2 De prijzen worden vermeld en zijn betaalbaar in euro.

4.3 Alle betalingen zijn verschuldigd en betaalbaar via overschrijving binnen 20 dagen na factuurdatum, behalve voor maandelijkse aanbiedingen waarvoor de betaling direct bij aankoop verschuldigd en betaalbaar is.

4.4 Zonder betaling verleende diensten vormen geen stilzwijgende aanvaarding van een afstand van betaling.

4.5 Bij laattijdige betaling zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten tegen de contractuele rentevoet van 12% van toepassing vanaf de opeisbaarheidsdatum. Het factuurbedrag zal bovendien worden vermeerderd met 20% met een minimum van 400 euro bij wijze van strafbeding. Dit onverminderd eventuele gemaakte gerechtelijke kosten en schadeloosstellingsclaim.

4.6 Bij laattijdige betaling behoudt Talentis zich het recht voor al zijn verplichtingen stop te zetten zonder waarschuwing en zonder dat de Klant enig nadeel kan inroepen.

4.7 Tenzij de Klant dit anders aangeeft, worden de door Talentis uitgegeven facturen via e-mail verzonden.

4.8 De prijzen worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de index van de consumptieprijzen. De in aanmerking genomen index zal de index zijn van de maand voorafgaand aan het begin van het contract en de index van de maand voorafgaand aan de verjaardag van het contract.

5. Duur

5.1 De initiële duur van het contact wordt vermeld in de offerte.

5.2 De begindatum van het contract wordt eveneens in de offerte vermeld. Bij gebrek aan vermelding in de offerte is de begindatum van het contract de uitgiftedatum van de eerste factuur voor genoemd contract. Voor maandelijkse aanbiedingen is de begindatum van het contract de aankoopdatum.

5.3 Op het einde van de initiële duur van het contract (en bij het verstrijken van elke volgende periode) wordt het contract stilzwijgend vernieuwd voor een duur gelijk aan de initiële duur, tenzij het contract door een van de partijen minstens een maand voor het verstrijken van de lopende periode is opgezegd.

6. Identificatie En Veiligheid

6.1 Om toegang te krijgen tot het Platform moet de Klant zich identificeren en de identificatiemodus gebruiken met het op het Platform verstrekte wachtwoord.

6.2 Het gebruik van de gebruikersaccount is gebonden aan de persoon van de Klant. De Klant en/of de persoon die hij als ‘rekruteerder’ aanduidt in het kader van een specifieke rekruteringscampagne zullen zich bijgevolg onthouden van het afstaan, overdragen of in sublicentie geven van de gebruiksrechten van het Platform.

6.3 De Klant zal zijn vertrouwelijke identificatiegegevens bijhouden en verbindt zich ertoe om Talentis onmiddellijk in kennis te stellen bij het verlies van zijn wachtwoord en de verspreiding of diefstal van de identificatiegegevens door derden.

6.4 Elk gebruik van het Platform dat na geldige identificatie plaatsvindt, wordt beschouwd als te zijn verricht door de Klant.

6.5 De Klant verbindt zich ertoe om Talentis onmiddellijk in kennis te stellen van elk probleem met  de toegang tot en het gebruik van het Platform.

6.6 Om veiligheids- en/of onderhoudsredenen kan Talentis te allen tijde :

 • de diensten van het Platform opschorten of onderbreken;
 • de toegangsprocedure, de identificatiemodus, de toegang tot de identificatiemodus en de veiligheidsmaatregelen wijzigen;
 • het wachtwoord van de Klant wijzigen.

7. Vertrouwelijkheid En Gegevensverwerking

7.1 De Klant verbindt zich ertoe de volledige vertrouwelijkheid te garanderen van de informatie, gegevens, kandidaturen, enz. die hem door de Kandidaten via het Platform worden meegedeeld. De Klant onthoudt zich ervan de video’s via welk medium ook door te geven aan derden en/of deze video’s te gebruiken in een ander verband dan het aan Talentis meegedeelde rekruteringsproject. De Klant onthoudt zich ervan deze video’s te publiceren op het internet of op om het even welke drager, om welke reden dan ook.

7.2 De Klant verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven voor alle gegevens die hem door Talentis worden overgedragen en die aan de genoemde wetgeving onderworpen Kunnen zijn.      

7.3 Talentis zal de vragenlijsten en door de Kandidaten gemaakte video’s vernietigen zodra het betrokken rekruteringsproces beëindigd is (einde van de licentie van de Klant).

7.4 Alleen de Klant is en zal gemachtigd zijn om de Kandidaten te informeren over het rekruteringsproces. In ruil verbindt de Klant zich ertoe om elke Kandidaat te informeren over de uitslag van de rekruteringsprocedure, zelfs wanneer deze negatief is.

7.5 De Klant is als enige verantwoordelijk voor elk gebruik dat gemaakt wordt van de informatie die hem door de Kandida(a)t(en) via het Platform wordt meegedeeld. De Klant zal Talentis vrijwaren voor elke vraag die in dat verband aan Talentis zou kunnen worden gesteld.

7.6 Talentis behoudt zich het recht voor, in de veronderstelling van een wetsovertreding, om de video’s en/of vragenlijsten in kwestie aan de bevoegde overheid te overhandigen.

8. Ongepaste Inhoud

8.1 De Klant mag op geen enkel ogenblik de diensten van het Platform van Talentis gebruiken voor het aanmaken, verspreiden, publiceren, downloaden, doorgeven, promoten of ondersteunen van berichten, gegevens, informatie, teksten, namen, software, grafieken, bestanden of andere inhouden die als ongepast worden beoordeeld, met inbegrip van:

 • inhouden die illegaal, onwaar, bedrieglijk, leugenachtig, onjuist, lasterlijk, misleidend, onoprecht, frauduleus, strafbaar, vulgair, beledigend, ondeskundig, obsceen, ongepast, belagend, bedreigend of schadelijk zijn, of die een aantasting vormen van het privéleven of de reclamerechten; of
 • inhouden die seksueel expliciete materialen promoten of bevatten; die geweld verheerlijken of gewelddadig materiaal bevatten; die discriminatie verheerlijken of discriminerende praktijken gebruiken gebaseerd op ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd; of
 • inhouden die ongeoorloofde of ongevraagde reclame, ongewenste of bulkpost vormen (spamming); of
 • inhouden die computervirussen of andere computercodes bevatten, bestanden of programma’s ontworpen of bestemd om de goede werking van alle mogelijke software, hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, te beschadigen, te beperken of daarmee te interfereren of om de toegang te beschadigen of ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot alle systemen, gegevens, wachtwoorden of andere informatie van Talentis of van alle derden; of
 • inhouden die elke mogelijke inbreuk vormen op de intellectuele eigendomsrechten van Talentis; of
 • inhouden die op een andere manier de wet overtreden.  

Onverminderd het recht van Talentis om zonder voorafgaand bericht elke ongepaste inhoud te verwijderen, zal de Klant vanaf het voorafgaande bericht van Talentis alle ongepaste inhoud die in de inhoud van de Klant vervat zit snel terugtrekken en verwijderen of vernietigen.

Talentis kan naar eigen goeddunken het contract zonder opzeggingstermijn opzeggen of opschorten als het gebruik van de diensten of van het Platform van Talentis ongepaste inhoud bevat.

8.2 De Klant zal als enige aansprakelijk zijn voor alle door hem gepubliceerde inhoud en voor het verloop van de rekruteringscampagne, en met name voor de aan de kandidaten gestelde vragen. Talentis is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Klant noch voor het verlies of de schade die deze inhoud aan derden veroorzaakt. De Klant vrijwaart Talentis tegen alle vragen die in dit verband aan Talentis zouden kunnen worden gesteld.

9. Intellectuele Eigendom

9.1 De Klant behoudt alle rechten, titels en belangen in en op al zijn intellectuele eigendomsrechten, zijn inhoud en zijn merken.

9.2 Talentis behoudt alle rechten, titels en belangen in en op de intellectuele eigendomsrechten verbonden met zijn diensten of zijn Platform, met inbegrip van het recht om deze intellectuele eigendomsrechten over te dragen of toe te staan aan derden om welke redenen dan ook.

9.3 De Kandidaat behoudt alle rechten, titels en belangen in en op de intellectuele eigendomsrechten verbonden met de video’s die hem betreffen. De Klant wordt gemachtigd om toegang te krijgen tot de video’s van de Kandidaat in het kader van de rekruteringscampagne waarvoor de Kandidaat gesolliciteerd heeft. Ter informatie, de Kandidaat kan te allen tijde de vernietiging van deze video vragen.

10. Aansprakelijkheden

10.1 Talentis is van elke aansprakelijkheid ontheven in geval van niet-uitgevoerde of laattijdige uitvoering, geheel of ten dele, als gevolg van overmacht, onvoorzien geval of elke andere gebeurtenis die onafhankelijk is van zijn wil, veroorzaakt door de Klant of door derden. Worden onder meer beschouwd als gevallen van overmacht : arbeidsconflicten, schaarste aan materiaal of transportmiddelen, oorlog, opstand, brand, natuurrampen, weersomstandigheden, ernstige ziekte of onverwacht overlijden van personeelsleden van Talentis, wanneer ze tot gevolg hebben de uitvoering van het contract te vertragen of onmogelijk te maken. Talentis wordt geacht zich in een van deze gevallen van vrijstelling te bevinden en zal de onvoorzienbaarheid noch de onweerstaanbaarheid van de gebeurtenis noch de onmogelijkheid om het contract uit te voeren niet dienen aan te tonen. Talentis behoudt zich het recht voor de uitvoeringstermijn van het contract te verlengen met een periode gelijk aan degene waarin zich het geval van overmacht of de beschikking van hogerhand heeft voorgedaan. Analoog behoudt Talentis zich recht voor, indien deze feiten de uitvoering van de offerte volgens de voorziene modaliteiten in het gedrang kunnen brengen, om het contract op te zeggen zonder verbintenis of aansprakelijkheid van zijnentwege.

Talentis zal de Klant zo snel mogelijk over het zich voordoen van het geval van overmacht informeren.

Behoudens dwingende wettelijke bepaling is Talentis niet gehouden tot schadeloosstelling ten gevolge van een geval van overmacht, wat ook de aard van de schade is, rechtstreeks of onrechtstreeks, voorzienbaar of onvoorzienbaar, en dit met inbegrip van de exploitatieschade en de schade aan personen, zowel ten opzichte van de Klant als ten opzichte van derden.

10.2 Met uitzondering van opzet of zware fout is elke aansprakelijkheid van welke aard ook contractueel beperkt tot het bedrag van de facturatie aan de Klant.

11. Afstand En Indeplaatstreding

11.1 Talentis zal zich kunnen laten vervangen door elke andere rechtspersoon die het geschikt acht om het contract binnen de uitvoering van zijn verplichtingen uit te voeren. Talentis is vanaf heden gemachtigd om de schuldvorderingen die uit dit contract voortvloeien aan een derde af te staan.

12. Toepasselijk Recht En Bevoegde Rechtbanken

12.1 Alle contracten van Talentis zijn onderworpen aan het Belgische recht.

12.2 Elk geschil betreffende genoemde contracten zal onder de bevoegdheid vallen van de Franstalige rechtbanken van Brussel. Talentis behoudt zich echter het recht voor de Klant te dagvaarden op basis van een ander aanknopingspunt voorzien door het Belgisch gerechtelijk wetboek of internationale verdragen.

13. Marktplaats

13.1 De Talentis Platformen zijn naadloos geïntegreerd met software- en dienstenoplossingen van derden die de Klant in staat stellen te betalen voor premium posities voor hun jobaanbiedingen op job boards via de Posting Marketplace (“Marktplaats” of “Beehire Marktplaats”). Elke leverancier van deze softwareproducten en/of diensten van derden wordt aangeduid als een “Marktplaatsverkoper”. In het kader van de Marktplaats fungeert Talentis als tussenpersoon.

13.2 Aangezien Marktplaatsproducten afkomstig zijn van Marktplaatsverkopers en niet van Talentis, functioneert hun associatie met de Klant onafhankelijk van Talentis en de Klant. De volgende punten verduidelijken deze relatie:

13.2.1 Marktplaatsverkopers treden niet op als agenten, onderaannemers of subverwerkers voor Talentis.

13.2.2 Talentis geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de door Marktplaatsverkoper aangeboden producten.

13.2.3 Wanneer de Klant producten van Marktplaatsverkopers verwerft via de Marktplaats, hebben de voorwaarden van de respectieve Marktplaatsverkoper, met inbegrip van hun bepalingen inzake gegevensbescherming, voorrang op deze Overeenkomst. Deze voorwaarden bepalen het gebruik door de Klant van de aangekochte producten van de Marktplaatsverkoper. Het is daarom raadzaam voor de Klant om de algemene voorwaarden van alle producten van Marktplaatsverkoper door te nemen voordat hij een aankoop doet of toegang tot deze producten krijgt.

13.2.4 Talentis draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud en werking van producten van Marktplaatsverkopers.

13.2.5 Talentis draagt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Klant met betrekking tot Marktplaatsverkoper producten.

13.2.6 Elke uitwisseling van gegevens tussen de Klant en een Marktplaatsverkoper (inclusief job boards en aggregators) is een exclusieve aangelegenheid tussen de Klant en de Marktplaatsverkoper. Talentis aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige blootstelling, wijziging of verwijdering van de gegevens van de Klant als gevolg van de toegang van de Marktplaatsverkoper.

13.2.7 Indien een Marktplaatsverkoper een product stopzet of wijzigt, met inbegrip van de compatibiliteit ervan met de Platformen van Talentis, komt de Klant niet in aanmerking voor terugbetalingen, credits of compensaties, met uitzondering van vooraf aangekochte producten van Marktplaatsverkopers die niet langer toegankelijk zijn via Talentis, die in aanmerking kunnen komen voor een terugbetaling.

13.2.8 Alle vooruitbetaalde, ongebruikte Marktplaatsverkoper producten die zijn aangeschaft via een Talentis Platform kunnen binnen een jaar na de aankoopdatum vervallen, tenzij een alternatieve regeling is overeengekomen tussen de Klant en de Marktplaatsverkoper.

13.2.9 Op schriftelijk verzoek van de Klant kan Talentis namens de Klant actie ondernemen om Marktplaatsverkoper producten te verkrijgen.

 

Laatst geupdate op 9/8/23